సింహం నోటినుండి విడుదల | Man of God, John Wesly | Must Watch

Welcome to John Wesly International Ministries and John Wesly Foundation. యేసుక్రీస్తు నిజంగా మరణాన్ని జయించి లేచారన్న సత్యాన్ని ఎన్నో ఆధారాలతో ఋజువుచేస్తూ ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను అంతర్జాతీయ సువార్తికులు, దేవుని చేతిలో అత్యంత బలంగా వాడబడుచున్న దైవజనులు జాన్‌వెస్లీగారు వివరించారు. మీరు చూడండి...సత్యాన్ని గ్రహించండి. అనేకులకు ఈ వర్తమానాన్ని షేర్‌ చేసి దేవుని సువార్త పనిలో పాలిభాగస్ధులు కండి. God is using His servant John Wesly in a mighty way for the expansion of His kingdom all over the world. Many lives and families are being blessed by his life changing messages and spirit filled songs. Hope God will touch your life through these videos. God bless India. For more information: Call us: 9000 333 555, 9000 333 777 Website: www.johnwesly.com Facebook: John Wesly YHT If God inspires you...Support this ministry. State Bank of India John Wesly International Ministries Account No: 34571768377 Branch Code: 07954 IFS Code: SBIN0007954 Join us to impact this world with the Word of God.